Formularz kontaktowy

Kościół Unitariański


Kościół jest zarejestrowany w Rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonym przez MSWiA pod numerem 123.

Siedzibą władz Kościoła jest Warszawa.

NIP: 521 387 67 53;  REGON: 384351615

Kościół z wdzięcznością przyjmuje darowizny od osób i firm w formie wpłaty na konta prowadzone przez mBank S.A. o numerach:

15 1140 1010 0000 4758 2500 1001 

lub 

31 1140 1010 0000 4758 2500 1004 

tytułem: "Darowizna na cele kultu religijnego."

Aby skontaktować się z Kościołem skorzystaj z formularza kontaktowego.

Informacje o SKU.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kościół Unitariański z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany w Rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonym przez MSWiA pod numerem 123. 2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Kościele Unitariańskim. Proszę je wysłać na adres: iod@uni.rel.pl. 3. Dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych, są przetwarzane przez Kościół Unitariański w Warszawie w związku z pełnionymi funkcjami statutowymi, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności gwarantowanej w szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą się być: A) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, B) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; C) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie zgody. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: A) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; B) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; C) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b) nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; D) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, e) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 7. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie niektórych wskazanych danych osobowych stanowi wymóg prawa kościelnego lub doktryny Kościoła Unitariańskiego i w związku z tym może stanowić warunek dokonania czynności kościelnej lub zawarcia lub wykonania umowy.
Kościół Unitariański (c)2019, All Rights Reserved
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem